FRYZJERSKIE USŁUGI WYJAZDOWE CZYLI FRYZJER NA TELEFON

Proponujemy możliwość zamówienia usług fryzjerskich tak zwanych wyjazdowych (np. w domu, miejscu pracy, w hotelu, domu pomocy społecznej, szpitalu itp.).
Termin, zakres i miejsce należy każdorazowo ustalić z naszym personelem. Usługa ta szczególnie adresowana jest do osób starszych, chorych, z upośledzeniem narządu ruchu, rodziców sprawujących opiekę nad małymi dziećmi, rodzin wielopokoleniowych i licznych.
W sprawie omówienia szczegółów zapraszamy do kontaktu telefonicznego.
                                                                              |Powrót|
Z A D Z W O Ń  I  U M Ó W  S I Ę  N A  W I Z Y T Ę !
+ 4 8  1 2  2 7 2  3 2  6 9
Z A M Ó W  F R Y Z J E R A  D O  D O M U  !

|Powrót|